همایش علمی با موضوع ارتوکین تراپی- بیمارستان شهید صدوقی یزد ۱۳۹۸/۰۲/۰۵