کنفرانس خانم دکتر سمیرا عشاقی با موضوع ارتوکین تراپی در محل بیمارستان اختر