مصاحبه با آقای دکتر مسعود هاشمی – معرفی درمان های غیر تهاجمی